Nybyggnation.

Nybyggnation / Investeringsprojekt

Förutom våra drift- och underhållskontrakt utför BDX Rail även nybyggnationer, upprustningar och standardhöjningar inom järnväg, som mark-, ban-, el-, signal-och teleteknik (mBEST).

För att vi ska ha en järnväg som håller hög standard utför vi bland annat spår- och slipersbyten, växelbyten, kanalisationsarbeten, kabelsänkningar, upprustningar och nybyggnation av signalsystem (ERTMS) samt kontaktledning.

Vi utför även uppdrag åt andra spårägare än staten, som olika industrier och kommuner.

Nybyggnation / Investeringsprojekt

ERTMS

BDX Rail bygger det nya signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System) i norra Sverige. Uppdraget gäller styrområde Polcirkeln mellan Gällivare och Luleå och styrområden Björkliden. Projekten innebär installationsarbeten i spår, elkraft/kontaktledning, signal, telearbeten samt beställning, transport och mellanlagring av teknikhus, signalskåp och varor till entreprenaden.

Mer i detalj innebär uppdraget spårarbeten för nya signalsträckor, ny kraftförsörjning för nya teknikhus och skåp med tillhörande utrustning, signalarbeten med signaler, baliser och tavlor samt tele med förbindelser till alla objekt längs hela sträckan för kommunikation.

 

Om ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.

Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige.

Nybyggnation / Investeringsprojekt

Opto 2.0

BDX Rail nyanlägger optokabelnät på delar av Malmbanan. Arbetet utförs för att förbereda inför planerade åtgärder i Malmbanans signalsystem där befintligt ATC-system byts till ERTMS (European Rail Traffic Management System) nivå 2. Syftet är att modernisera optonätet och ge access till det planerade signalsystemet längs hela Malmbanan.

Om ERTMS

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett nytt signalsystem för hela Sveriges järnväg. Systemet ersätter en sliten anläggning, förenklar trafikledning och underhåll och underlättar på sikt trafik mellan länder.

Det nya signalsystemet driver på digitalisering inom järnvägen och är en förutsättning för höghastighetsjärnvägar och framtida automation. ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem. Trafikverket ansvarar för införandet i Sverige.

Nybyggnation / Investeringsprojekt

Dåva

BDX Rail bygger, tillsammans med BDX dotterbolag Bimac i Umeå, den nya järnvägsterminalen på Dåva i Umeå. Projektet är en totalentreprenad, från projektering till färdigställande, på uppdrag av Infrastruktur i Umeå AB, INAB.

Projektet omfattar att bygga en ny järnvägsterminal med storleken 400X50 m och tillhörande triangelspår och utdragsspår (ca 2 600 meter). Triangelspåren ska sedan anslutas till Norrbotniabanan.

Terminal på Dåva är ett så kallat mBEST- projekt vilket innebär mark, bana, el, signal och tele. Mer i detalj innebär det spårdragning, spårunderbyggnad, växlar samt anslutningsvägar inklusive vägskyddsanläggning med tillhörande teknikbyggnad, kanalisation och signalutrustning, vågstation samt oljeavskiljare till framtida truckgarage, va-anslutning samt en parkering.

Nybyggnation

Bangårds-förlängningar

BDX Rail uppgraderar Malmbanan med längre mötesplatser på de sträckor där möteskapaciteten är för kort. Med allt högre krav på längre tågset uppgraderas mötesplatser och bangårdar. Bland annat har BDX Rail utfört bangårdsförlängning vid Lappberg. Totalt har 3,5 km spår byggts och fem nya växlar lagts in.